Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009184111


Publication Date: 10/09/2021

Number: 45 / 2021

Reference: 32054/2021

Deadline for submission: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος (spot) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ RUN 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN -[ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-045-21PROC009184111