Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009183479

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2021

Αριθμός: 43 / 2021

Πρωτόκολλο: 32300/2021

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ "ΛΟΓΙΣΤΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-043-21PROC009183479