Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009183479


Publication Date: 10/09/2021

Number: 43 / 2021

Reference: 32300/2021

Deadline for submission: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ "ΛΟΓΙΣΤΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-043-21PROC009183479