Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009001558

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/07/2021

Αριθμός: 27 / 2021

Πρωτόκολλο: 29115/2021

Προθεσμία υποβολής: 03/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και διαφήμιση του ΔΠΜΣ στην επιστήμη Δεδομένων στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31003820» και τίτλο «ΜΤ-0038-20/ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0038-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-027-21PROC009001558