Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009001558


Publication Date: 29/07/2021

Number: 27 / 2021

Reference: 29115/2021

Deadline for submission: 03/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και διαφήμιση του ΔΠΜΣ στην επιστήμη Δεδομένων στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31003820» και τίτλο «ΜΤ-0038-20/ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0038-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-027-21PROC009001558