Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008952353

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2021

Αριθμός: 23 / 2021

Πρωτόκολλο: 27725/2021

Προθεσμία υποβολής: 26/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Συνδρομή στη βάση δεδομένων Lloyd's (Informa UK Ltd). Τα δεδομένα της θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ με εξωτερικούς συνεργάτες του Μεταπτυχιακού προγράμματος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και από τους φοιτητές του προγράμματος για συγγραφή εργασιών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003520» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0035-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-023-21PROC008952353