Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008952353


Publication Date: 21/07/2021

Number: 23 / 2021

Reference: 27725/2021

Deadline for submission: 26/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Συνδρομή στη βάση δεδομένων Lloyd's (Informa UK Ltd). Τα δεδομένα της θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ με εξωτερικούς συνεργάτες του Μεταπτυχιακού προγράμματος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και από τους φοιτητές του προγράμματος για συγγραφή εργασιών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003520» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0035-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-023-21PROC008952353