Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008951361

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2021

Αριθμός: 22 / 2021

Πρωτόκολλο: 26914/2021

Προθεσμία υποβολής: 26/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΗΜΑ ΟΠΑ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΛ)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-022-21PROC008951361