Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008951361


Publication Date: 21/07/2021

Number: 22 / 2021

Reference: 26914/2021

Deadline for submission: 26/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΗΜΑ ΟΠΑ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΛ)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-022-21PROC008951361