Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008927223

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/07/2021

Αριθμός: 20 / 2021

Πρωτόκολλο: 26585/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31004520» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0045-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-020-21PROC008927223