Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008927223


Publication Date: 15/07/2021

Number: 20 / 2021

Reference: 26585/2021

Deadline for submission: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31004520» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0045-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-020-21PROC008927223