Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008926995

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/07/2021

Αριθμός: 19 / 2021

Πρωτόκολλο: 26586/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001520» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0015-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-019-21PROC008926995