Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008926995


Publication Date: 15/07/2021

Number: 19 / 2021

Reference: 26586/2021

Deadline for submission: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001520» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0015-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-019-21PROC008926995