Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008927370

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/07/2021

Αριθμός: 18 / 2021

Πρωτόκολλο: 26583/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004720» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0047-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-018-21PROC008927370