Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008927370


Publication Date: 15/07/2021

Number: 18 / 2021

Reference: 26583/2021

Deadline for submission: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαδικτυακή προβολή στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004720» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0047-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-018-21PROC008927370