Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008920143

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/07/2021

Αριθμός: 17 / 2021

Πρωτόκολλο: 26480/2021

Προθεσμία υποβολής: 18/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «προμήθεια αγοράς οθόνης υπολογιστή για την ομαλή λειτουργία του έργου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11322601» και τίτλο «NOVEL ECONOMETRIC TECHNIQUES FOR LARGE DIMENSIONAL REGRESSION PROBLEMS- ΔΡΑΣΗ Ι - [ΕΡ-3226-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-017-21PROC008920143