Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008920143


Publication Date: 15/07/2021

Number: 17 / 2021

Reference: 26480/2021

Deadline for submission: 18/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «προμήθεια αγοράς οθόνης υπολογιστή για την ομαλή λειτουργία του έργου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11322601» και τίτλο «NOVEL ECONOMETRIC TECHNIQUES FOR LARGE DIMENSIONAL REGRESSION PROBLEMS- ΔΡΑΣΗ Ι - [ΕΡ-3226-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-017-21PROC008920143