Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008894934

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/07/2021

Αριθμός: 06 / 2021

Πρωτόκολλο: 25733/2021

Προθεσμία υποβολής: 13/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 42 τεμαχίων βιβλίου για να δοθεί στους φοιτητές της σειράς» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000720» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) ΣΕΙΡΑ 2020 - 2022 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-006-21PROC008894934