Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008894934


Publication Date: 09/07/2021

Number: 06 / 2021

Reference: 25733/2021

Deadline for submission: 13/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 42 τεμαχίων βιβλίου για να δοθεί στους φοιτητές της σειράς» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000720» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) ΣΕΙΡΑ 2020 - 2022 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-006-21PROC008894934