Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008857885

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/07/2021

Αριθμός: 02 / 2021

Πρωτόκολλο: 31000917/24632-21

Προθεσμία υποβολής: 07/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης με επισιτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο αποφοίτησης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης (20η Σειρά), στις 15 Ιουλίου 2021, για 73 συμμετέχοντες» στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2017-2019 - [ΜΤ-0009-17]» και κωδικό «31000917»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-002-21PROC008857885