Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008857885


Publication Date: 03/07/2021

Number: 02 / 2021

Reference: 31000917/24632-21

Deadline for submission: 07/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης με επισιτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο αποφοίτησης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης (20η Σειρά), στις 15 Ιουλίου 2021, για 73 συμμετέχοντες» στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2017-2019 - [ΜΤ-0009-17]» και κωδικό «31000917»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-002-21PROC008857885