ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ - RESEES LABORATORY

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/01/2021

Αριθμός: 05 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/3118-21

Προθεσμία υποβολής: 09/02/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory» (κωδικός θέσης 3099-ΝΜ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ- ReSEES Laboratory», με κωδικό 11309901, και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/12/2020 απόφαση της 71ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΙ469Β4Μ-ΓΥ8), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Διοικητική υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου ReSEES, και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων»
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΚΥΡΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ - RESEES LABORATORY