ΑΚΥΡΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ - RESEES LABORATORY

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/02/2021

Αριθμός: 05 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/3118-21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ - RESEES LABORATORY "

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-05-9ΣΜΠ469Β4Μ-ΡΥΝ-ΑΚΥΡΩΣΗ