ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/01/2021

Αριθμός: 01 / 2021

Πρωτόκολλο: 11294501/1519-2021

Προθεσμία υποβολής: 02/02/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των κτηρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ΕΡ-2945-01]».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των κτηρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑ-ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ΕΡ-2945-01]», έως του ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
(Κωδικός CPV: 79713000-5)

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Αγγ. Ελευθερίου (210.8203251), κα Ευαγ. Κρέπια (210.8203705).

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-01

28/01/2021
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-01-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (docx)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-01-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

25/05/2021
Σχετικά έγγραφα:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-01-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/06/2021
Σχετικά έγγραφα:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-01-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ