Ε-SIGNATURE AND ERASMUS STUDENT ECARD IN GREECE (ECARD) (position code 2934-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/11/2020

Αριθμός: 80 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/38155-20

Προθεσμία υποβολής: 25/11/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «e Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)» (κωδικός θέσης 2934-PR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «e Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)», με κωδικό 11293401, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 21/10/2020 απόφαση της 63ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ7Ι469Β4Μ-Ο12), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στη Δραστηριότητα 2 (Activity 2): Remote e-Signature Service, και στη Δραστηριότητα 3 (Activity 3): Erasmus Student Card in Greece»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-80-Ω6Π7469Β4Μ-ΖΧΒ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for the project “e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)” (position code 2934-PR3)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)”, project code 11293401, and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Professor George Polyzos, invites, in accordance with the decision of the 63rd Meeting of the Research and Management Committee of RC/AUEB of the academic year 2020-2021, dated 21/10/2020 (ADA: ΩΤ7Ι469Β4Μ-Ο12), applications for an  IT scientist position on a fixed term, up to three (3) months, (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, for the implementation of the following project: “Contribution to Activity 2: Remote e-Signature Service, and Activity 3: Erasmus Student Card in Greece”

File: INVITATION-2020-80Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ε-SIGNATURE AND ERASMUS STUDENT ECARD IN GREECE (ECARD) (position code 2934-PR3)