ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ε-SIGNATURE AND ERASMUS STUDENT ECARD IN GREECE (ECARD) (position code 2934-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/12/2020

Αριθμός: 80 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/38155-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ε-SIGNATUREAND ERASMUS STUDENT ECARD IN GREECE (ECARD) (position code 2934-PR3)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-80-Ω6Π7469Β4Μ-ΖΧΒ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-80