ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/03/2020

Αριθμός: 44 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/35888-19

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σχετικά έγγραφα: ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-44-ΨΖΧ8469Β4Μ-ΔΩΞ