ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/09/2016

Αριθμός: 07 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/1131-16

Προθεσμία υποβολής: 07/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1131-16, ΑΡΙΘΜΟΣ 07/2016

 

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω Ειδικό Επιστήμονα είναι η Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-07-9635469Β4Μ-6ΔΧ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ