ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: BUSINESS MODELS IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGES 4, 5, 6, 7, 8

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/11/2019

Αριθμός: 37 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/30172-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "BUSINESS MODELSIN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORKPACKAGES 4, 5, 6, 7, 8"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-37-ΩΕΩ8469Β4Μ-ΩΚ2

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-37