ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/05/2019

Αριθμός: 03 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/15252-19

Προθεσμία υποβολής: 10/06/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των Κτιρίων στα οποία Πραγματοποιούνται τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11269501 και τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ [ΕΡ-2695-01]» του Φορέα και πραγματοποιείται σε εφαρμογή της με ημερομηνία 15/05/2019 απόφασης της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των Κτιρίων στα οποία Πραγματοποιούνται τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11269501 και τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ [ΕΡ-2695-01]» έως του ποσού ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων (€55.000) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
(Κωδικός CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Αγγ. Ελευθερίου (210.8203251), κα Κατ. Χριστοφοριδη (210.8203918)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-03-6ΠΥΘ469Β4Μ-ΑΕΚ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-03-6ΠΥΘ469Β4Μ-ΑΕΚ (docx)

Διευκρίνιση:

-Εκτιμώμενη αξία σύμβασης πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (55.000€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 68.200€
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φάκελων προσφορών: 10/06/2019
-Δεν απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση πινάκα συμμόρφωσης. Εκ παραδρομής υπήρχε αυτό το πεδίο στη σελίδα 25 της προκήρυξης.

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-03-6ΠΥΘ469Β4Μ-ΑΕΚ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-03-6ΠΥΘ469Β4Μ-ΑΕΚ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(docx)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ