ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/10/2016

Αριθμός: 09 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/1922-16

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με επτά εισηγητές ξένων γλωσσών

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ.Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με επτά (7 φυσικά πρόσωπα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.


Aντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι, τα σεμιναριακά μαθήματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσομάθειας επιπέδου Α1/Α2 συνολικής διάρκειας 110 (εκατόν δέκα) ωρών ανά τμήμα, Β1/Β2 συνολικής διάρκειας 160 (εκατόν εξήντα) ωρών ανά τμήμα και C1/C2 συνολικής διάρκειας 210 (διακοσίων δέκα) ωρών ανά τμήμα σε φοιτητές του Ο.Π.Α. ή και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-09-ΩΜΩΡ469Β4Μ-ΡΣ1


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ