ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2017

Αριθμός: 09 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/1922-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με εισηγητές ξένων γλωσσών

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-09-ΩΜΩΡ469Β4Μ-ΡΣ1