ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2019

Αριθμός: 01 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/8786-19

Προθεσμία υποβολής: 06/05/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ ΕΡ-2945-01]».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ ΕΡ-2945-01]», έως του ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 79713000-5)

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Αγγ. Ελευθερίου (210.8203251), κα Κατ. Χριστοφοριδη (210.8203918)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-01-ΩΙΥΤ469Β4Μ-ΞΒΤ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-01-ΩΙΥΤ469Β4Μ-ΞΒΤ (doc)

Διευκρίνιση:

Α. Βάσει του άρθρου 44 του Ν.4605/2019 που τροποποιεί τον Ν.4412/2016

α) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής  στις συμβάσεις άνω των 2.500€ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019).

Κείμενο που αντικαθιστά την περίπτωση α) της παραγράφου 5.1.2, στη σελίδα 35 της διακήρυξης:

«5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει..»

Β. Αναρτάται ανανεωμένος ο πίνακας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς.

Ανανεωμένος πίνακας ανάλυσης οικονομικής προσφοράςΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ