ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2018-2019

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/12/2018

Αριθμός: 77 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1700-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-2019» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡ-2907-01

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-77-Ω5ΥΕ469Β4Μ-ΣΚΤ