ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/09/2018

Αριθμός: 60 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1346-18

Προθεσμία υποβολής: 05/10/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο), στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 9ΥΠ6469Β4Μ-8Ψ3) να απασχολήσει με σύμβαση έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00, ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο είναι: Η νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε σχετικά θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή/και άλλες οργανικές μονάδες του ΕΛΚΕ ή/και του ΟΠΑ σχετιζόμενες άμεσα με τον ΕΛΚΕ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-60-6ΟΛΞ469Β4Μ-0Υ7Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ