ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/02/2020

Αριθμός: 60 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1346-18

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Σχετικά έγγραφα: ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-60-6ΟΛΞ469Β4Μ-0Υ7