2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: DATA INTEGRATION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/06/2018

Αριθμός: 32 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/886-18

Προθεσμία υποβολής: 27/06/2018

2η Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός θέσης 2888-PR1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 06/06/2018 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΞ469Β4Μ-ΑΚ0),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-32-6Φ0Φ469Β4Μ-ΠΗΛ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-2

----

2nd Republication of Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for the project “HUMAN BRAIN PROJECT” (position code 2888-PR1)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB), in the frame of the European Union funded research project “HUMAN BRAIN PROJECT” project code ER-2888-01 and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Associate Professor Vasilios Vassalos, invites, in accordance with the decision of the 18th Meeting of the Research and Management Committee of RC/AUEB of the academic year 2017-2018, dated on 06/06/2018 (ADA: Ψ6ΖΞ469Β4Μ-ΑΚ0), applications for one (1) position for a researcher on a fixed term, up to 20 months, (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: “Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data”.

File: INVITATION-2018-32_REPUBLICATION-2


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 2nd REPUBLICATION DATA INTEGRATION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA