ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 2nd REPUBLICATION DATA INTEGRATION IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/03/2020

Αριθμός: 32 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/886-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός θέσης 2888-PR1).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-32-6Φ0Φ469Β4Μ-ΠΗΛ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-2

--

FileRESULTS-INVITATION-2018-32_2nd REPUBLICATION