ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: OPTIMISATION ALGORITHMS AND PRODUCTION DESIGN

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/04/2018

Αριθμός: 21 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/485-18

Προθεσμία υποβολής: 24/04/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - (DISRUPT)» (κωδικός θέσης  2554-PR4).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - DISRUPT» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 28/03/2018 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΡ6469Β4Μ-Δ13), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δεκαεπτά (17) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-21-ΩΥΥ9469Β4Μ-ΣΒΟ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for the project “DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - (DISRUPT)” (position code 2554-PR4).

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB), in the frame of the European Union funded research project “DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - (DISRUPT)” project code ER-2554-01, and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Associate Professor Ioannis Mourtos, invites, in accordance with the decision of the 14th Meeting of the Research and Management Committee of RC/AUEB of the academic year 2017-2018, dated on 28/03/2018 (ADA: ΩΧΡ6469Β4Μ-Δ13), applications for one (1) position for a researcher, on a fixed term, up to 17 months, (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: “Optimisation Algorithms and Production Design”.

File: INVITATION-2018-21_REPUBLICATION


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ OPTIMISATION ALGORITHMS AND PRODUCTION DESIGN