ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ OPTIMISATION ALGORITHMS AND PRODUCTION DESIGN

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/05/2018

Αριθμός: 21 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/485-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης 2554-PR4 ).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-21_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

--

File: RESULTS-INVITATION-2018-21_REPUBLICATION