ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/12/2017

Αριθμός: 05 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1855-17

Προθεσμία υποβολής: 27/12/2017

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ των έργων με τίτλους «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» και «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ των έργων με τίτλους «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» και «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» έως του ποσού των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακόσια πενήντα έξι ευρώ (166.656,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €134.400,00 ΦΠΑ: 32.256,00€) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης/ανανέωσης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (83.328,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €67.200,00 ΦΠΑ: 16.128,00€). (Κωδικός CPV: 90919200-4).

Επικοινωνία: κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Ι. Γρίβα (210.8203703)

 

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-05-Ω6Η4469Β4Μ-69Α

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-05-Ω6Η4469Β4Μ-69Α (docx)


22/12/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-05-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ