ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN SMARTGRID (WISEGRID)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/10/2017

Αριθμός: 24 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1229-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «WISEGRID» (κωδικός 2552-PR1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-24-ΨΙΒΘ469Β4Μ-ΕΟΕ-ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-24-REPUBLICATION