ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/08/2017

Αριθμός: 58 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1231-17

Προθεσμία υποβολής: 14/09/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) βιβλιοθηκονόμο.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-58-6Ο1Θ469Β4Μ-ΥΚΗ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ