ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/11/2017

Αριθμός: 58 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/1231-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-58-6Ο1Θ469Β4Μ-ΥΚΗ