ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/06/2017

Αριθμός: 03 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/865-17

Προθεσμία υποβολής: 27/06/2017

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Νο03/2017), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», έως του ποσού των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (71.920,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Κωδικός CPV: 39152000-2).

Επικοινωνία: κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Ι. Γρίβα (210.8203703)

 

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΩΚΠΤ469Β4Μ-39Υ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΩΚΠΤ469Β4Μ-39Υ_ΤΕΥΔ (docx)


19/06/2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ


22/06/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)