ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2017

Αριθμός: 02 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/571-17

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των Ορίων (Διεθνής) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης-επιτήρησης του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (266.666,66 €), πλέον του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και ένα έτος μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (133.333,33 €) πλέον του Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 19/05/2017.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμ. Διαγωνισμού: 40386)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 14:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 11:00

Επικοινωνία: κα Ι. Γρίβα (210.8203703), κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704)


Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-75ΦΜ469Β4Μ-ΚΣ8

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-75ΦΜ469Β4Μ-ΚΣ8_ESPD

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-75ΦΜ469Β4Μ-ΚΣ8_ESPD (xml)


10/05/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ