ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/03/2017

Αριθμός: 33 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/510-17

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «POINT» (κωδικός 2208-PR2)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “iP Over IcN- the betTer IP?” (POINT) και κωδικό ΕΡ-2208 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας 8 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) 1 συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-33-6ΕΘ5469Β4Μ-ΜΜΛ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “POINT” (CODE No. 2208-PR2)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “iP Over IcN- the betTer IP?” (POINT) and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Professor George C. Polyzos, invites applications for 1 researcher position on a fixed-term 8-month work contract (with the possibility of renewing until the end of the project), starting immediately.

File: INVITATION-2017-33


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ