ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SYSTEM REQUIREMENTS, ARCHITECTURE AND ASYMMETRIC BUSINESS MODELS FOR APPLICATIONS FEATURING INDOOR GEOLOCATION

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/04/2017

Αριθμός: 14 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/142-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ChArGED - CleAnweb Gamified Energy Disaggregation» (κωδικός 2472-pr2)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-14-6ΕΜΣ469Β4Μ-07Ι

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-14