ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SERIOUS GAMES ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2359-PR01)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2017

Αριθμός: 11 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/129-17

Προθεσμία υποβολής: 16/02/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes(ENTROPY)» (κωδικός θέσης: 2359-PR01)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)» και κωδικό έργου ΕΡ-2359-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 6 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών με τη χρήση Serious Games και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών» (κωδικός θέσης: 2359-PR01).

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-11-ΩΗΩΨ469Β4Μ-Ω99

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)” (position code no. 2359-PR01)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 6 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Researcher in User Motivation through Serious Games and New Service Development» (position code no. 2359-PR01).

File: INVITATION-2017-11


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SERIOUS GAMES ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2359-PR01)