ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR06)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2017

Αριθμός: 10 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/128-17

Προθεσμία υποβολής: 16/02/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο έργου «Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)» (κωδικός θέσης: 2353-PR06)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)» και κωδικό έργου ΕΡ-2353-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 6 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Έρευνα στην προσομοίωση και την επιχειρηματική μοντελοποίηση» (κωδικός θέσης: 2353-PR06).

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-10-7ΘΞΗ469Β4Μ-Σ0Υ

----

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” (position code no. 2353-PR06)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 6 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Research on Simulation & Business Modeling» (position code no. 2353-PR06).

File: INVITATION-2017-10


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR06)